Kontakt

VŽDY MILOVANÁ

kralovna.divozienka@gmail.com

MARUŠKA KOHUTIAROVÁ

pehava@gmail.com, 0915/110 176

BEA STASOVÁ

bea.stas7@gmail.com, 0907/602 737

SK52 0900 0000 0051 1853 6583

Pán Boh zaplať za finančný milodar pre potreby našich obnov!